Privacyverklaring Domaplasma BV (Versie 24-05-2018)

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Domaplasma. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: onze leveringen en diensten, welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we uw gegevens verwerken.

Onze Leveringen en diensten

Domaplasma biedt u via diverse platforms - zoals directe verkoop en verkoop via dealers - goederen en diensten op het gebied van keuken apparatuur en daarvan met name afzuigkappen, (plasma) filtersystemen en onderdelen hiervan en aanverwante artikelen. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze leveringen en diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke service te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een aankoop doet via ons bedrijf. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via uw apparaten, door de interactie met onze website (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer u bij Domaplasma een account aanmaakt, een directe aankoop doet, of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw adres;
 • IP-adres;
 • Betaal- en factureringsinformatie;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken uw persoonsgegevens om u de gewenste producten en diensten van uw keuze te leveren.

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere aan klantenondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantencontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u ter bevestiging van uw account, om u producten te versturen, om problemen op te lossen, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatie- voorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam en klant-ID moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers (zoals hosting providers, transporteurs, klantenservices en e-marketing) en andere partners, afhankelijk van leveringen en de diensten die u gebruikt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze leveringen en diensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van transporten en verzendingen van gekochte artikelen, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende faciliteiten, bijvoorbeeld voor database beheer, administratie en marketing. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens met onze andere bedrijfspartners en toeleveranciers gedeeld. Het delen van gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel in ons kantoor in Nederland. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen. Deze zijn alle in de Europese Unie gevestigd.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze klantenservice (info@domaplasma.com).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien u uw account gedurende 12 maanden niet gebruikt, markeren wij deze in onze database als 'inactief'. In dat geval maken wij niet langer actief gebruik van uw accountinformatie, bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Uw account wordt gearchiveerd zodat u het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren mocht u in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien u uw account wilt opzeggen, vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice (info@domaplasma.com). Na opzegging verwijderen wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Via uw persoonlijke account kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld in de instellingen van uw account kiezen of u nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Hoe u deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt.

Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met onze binnendienst (info@domaplasma.com). We reageren binnen 14 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling, ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt heractiveren, om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen, of ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze binnendienst via info@domaplasma.com. Via dit emailadres kunt U ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

Domaplasma B.V. is gevestigd en kantoorhoudend op het adres Felland 5c in 9753TA Haren (Gn) en geregistreerd bij het Handelsregister te Groningen onder nummer 58095241. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden centraal plaats bij Domaplasma B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt.

Download de Privacyverklaring van Domaplasma BV


KLIK HIER